NBC Tilf Super 300EC

Thuốc trừ bệnh

Thành phần:

- Difenoconazole: 150g/l
- Propiconazole : 150g/l


Đặc trị:

Lem lép hạt,Thán thư...

Chi tiết:

- Là thuốc trừ nấm bệnh phổ rộng, thấm sâu nhanh, lưu dẫn mạnh, nên có thể kiểm soát được bệnh do nấm tấn công như là bệnh thán thư, vàng lá, lem lép hạt, đốm vằn, rỉ sắt.