VT - Nozide 200SC

Thuốc trừ sâu

Thành phần:

- Tebufenozide........200g/l
- Special additives...800g/l


Đặc trị:

Sâu cuốn lá, sâu tơ, sâu xanh da láng,...

Chi tiết:

- Nozide 200SC là thuốc trừ sâu có phổ tác dụng rộng, tác động diệt sâu qua đường tiếp xúc, vị độc và có khả năng thấm sâu. Khi thuốc tiếp xúc với sâu làm cho sâu ngừng ăn, sau đó mất nước dẫn đến chết. Nên thuốc có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh và kéo dài