Thuốc trừ sâu

Thuốc trừ sâu
- Emamectin Benzoate 2.0%w/w
- Avermectin B1a 90%
- Avermectin B1b 10%
- Additives  49% w/w
- Synergist 49% w/w
Xem chi tiết
Thuốc trừ sâu

Thành phần: Chlorfenapyr:  80g/l

                  Tebufenozide: 200g/l

Quy cách chai 100ml và 240ml

Xem chi tiết
Thuốc trừ sâu

- Emamectin benzoate: 50g/kg
- Solvent...........: 500g/kg
- Synergist.........:450g/kg

Xem chi tiết
Thuốc trừ sâu

Indoxacarb......................6%w/w
Emamectin benzoate......3%w/w
Synergist.........................91%w/w

Xem chi tiết