Chính sách cookie

Chúng tôi sử dụng "cookies" và công nghệ web khác để thu thập thông tin và hỗ trợ các tính năng nhất định của các trang web của chúng tôi. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng các công nghệ này

• Thu thập thông tin về cách khách hàng sử dụng các trang web của chúng tôi - những trang họ truy cập, liên kết họ sử dụng, và bao lâu họ ở lại trên mỗi trang;

• Để quản lý và xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi;

• Để hỗ trợ các tính năng và chức năng của các trang web của chúng tôi - ví dụ, để tiết kiệm cho bạn những rắc rối của nhập lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi hay nhắc thiết lập bạn đã vào thăm trước đó vào các trang web của chúng tôi; và

• Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi bạn sử dụng các trang web của chúng tôi.

Nói chung, các thông tin chúng tôi thu thập sử dụng các công nghệ web không xác định cá nhân bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đã tạo ra một danh tính người dùng, ví dụ, bằng cách đăng ký sử dụng một khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu trên một trong các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể liên kết các thông tin chúng tôi thu thập sử dụng công nghệ web để thông tin khác nhận dạng cá nhân.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies, bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc để cảnh báo cho bạn khi một cookie được đặt trên máy tính của bạn. Bạn cũng có thể xóa các tập tin cookie của chúng tôi ngay khi bạn rời khỏi trang web. Mặc dù bạn không cần phải chấp nhận cookie của chúng tôi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, nếu bạn thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie, bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng và chức năng của các trang web của chúng tôi. Xin vui lòng xem Chính sách Cookies trên trang web này để biết thêm chi tiết.