Điều khoản & điều kiện

Công ty TNHH Nam Bắc cung cấp các trang web www.nbco.com.vn và các ứng dụng liên quan ("Trang Web") để cung cấp thông tin chung về Nam Bắc và các sản phẩm, dịch vụ của Nam Bắc. Bạn có thể sử dụng Trang Web này nếu bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây.

Việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện của bạn

Vui lòng dành thời gian để xem xét cẩn thận các điều khoản và điều kiện. Bằng việc truy cập và sử dụng Trang Web này, bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện. Nếu bạn không đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này, bạn không nên truy cập, sử dụng hoặc tải tài liệu từ Trang Web này.

Các điều khoản và điều kiện có thể được thay đổi

Nam Bắc bảo lưu quyền cập nhật hoặc sửa đổi những điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm mà không cần báo trước. Việc sửa đổi sẽ được thực hiện bằng cách đăng tải một phiên bản cập nhật hoặc sửa đổi những điều khoản và điều kiện trên Trang Web này. Việc bạn sử dụng Trang Web này sau mỗi thay đổi như vậy đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sửa đổi. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn xem lại những điều khoản và điều kiện mỗi khi bạn sử dụng Trang web này.

Tuyên bố về quyền riêng tư

Nam Bắc cam kết tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của cá nhân người sử dụng Trang Web này. Tuyên bố về quyền riêng tư được đăng trên Trang Web này mô tả các chính sách và thực tiễn áp dụng hiện nay của Nam Bắc liên quan đến các thông tin cá nhân được thu thập bởi Nam Bắc thông qua Trang Web này.

Tuyên bố về quyền riêng tư là một phần của các điều khoản và điều kiện. Khi bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này có nghĩa là bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, quản lý, lưu trữ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo quy định về quyền riêng tư trên Trang Web. Vui lòng dành thời gian để tham khảo tuyên bố về quyền riêng tư.

Tên người dùng, mật khẩu và an ninh

Bất kỳ tên đăng nhập và mật khẩu nào được cung cấp cho bạn hoặc được bạn lựa chọn để truy cập Trang Web này là dành cho việc sử dụng của cá nhân bạn, và không thể được sử dụng bởi bất cứ ai khác (bao gồm cả nhân viên hoặc đại diện của công ty bạn). Bạn và công ty của bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật của tên người dùng và mật khẩu của bạn. Ngoài ra, bạn và công ty của bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trên Trang Web này bằng việc sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của bạn bất kể các hoạt động này đã được ủy quyền bởi bạn hoặc công ty bạn hay chưa. Bạn hoặc công ty của bạn phải thông báo ngay lập tức Nam Bắc khi biết hoặc nghi ngờ có sự sử dụng trái phép tên người dùng và mật khẩu của bạn hoặc công ty bạn, bay bất kỳ sự vi phạm về an ninh nào khác.

Cập nhật thông tin người dùng

Bạn hoặc công ty của bạn phải thông báo cho Nam Bắc kịp thời nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký ("thông tin người dùng"), hoặc nếu bạn hoặc công ty của bạn biết rằng thông tin người dùng không chính xác hoặc không đầy đủ.

Bên cạnh nghĩa vụ của bạn hoặc công ty của bạn là cung cấp cho Nam Bắc thông tin người dùng được cập nhật, Nam Bắc có quyền dựa vào thông tin người dùng mà bạn hoặc công ty của bạn đã cung cấp trước đó cho đến khi bạn hoặc công ty của bạn cung cấp cho Nam Bắc thông tin người dùng được cập nhật. Bạn và công ty của bạn cũng đồng ý rằng Nam Bắc có thể cung cấp các thông báo liên quan đến các điều khoản và điều kiện này của Trang web này bằng e-mail sử dụng địa chỉ e-mail mới nhất mà bạn hoặc công ty của bạn đã cung cấp cho Nam Bắc

Nếu bạn không còn là nhân viên hoặc người được ủy quyền của công ty bạn hoặc không còn được công ty của bạn ủy quyền sử dụng Trang Web, công ty của bạn phải thông báo ngay cho Nam Bắc và bạn không còn được phép sử dụng Trang Web nữa.

Trong quan hệ giữa bạn, công ty của bạn và Nam Bắc, Nam Bắc có quyền sở hữu độc quyền và duy nhất đối với tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích của nội dung từ và liên quan đến Trang Web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, tính năng, chức năng, điều hướng, nội dung và "giao diện và cảm nhận" về Trang Web và tất cả dữ liệu được thu thập thông qua Trang Web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, như bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại và bí quyết.

Quyền thay đổi Trang Web

Nam Bắc bảo lưu quyền thay đổi nội dung và chức năng của Trang Web theo bất kỳ cách nào, hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang Web, hoặc đóng Trang Web tạm thời hoặc vĩnh viễn, bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn hoặc công ty của bạn về những hậu quả có thể xảy ra do những thay đổi hoặc đóng Trang Web đó.

Thông báo bản quyền và sự cho phép có giới hạn

Mọi thứ bạn thấy và nghe trên Trang web này ("Nội Dung"), bao gồm, ví dụ, tất cả văn bản, ảnh, hình minh họa, đồ họa, đoạn âm thanh, đoạn video và đoạn âm thanh-video đều có bản quyền

Tuy nhiên, bạn được phép tiếp cận một cách không độc quyền các Nội Dung nhưng phải tuân theo các giới hạn sau:

Bạn được tải xuống, lưu trữ, in, sao chép và chia sẻ Nội Dung từ Trang Web này, miễn là bạn:

(1) chỉ sử dụng Nội Dung cho mục đích phi thương mại hoặc để tiếp tục giao dịch kinh doanh của bạn với Nam Bắc;

(2) chỉ xuất bản hoặc đăng bất kỳ phần nào của Nội Dung trên bất kỳ trang web nào khác trên internet hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác trong bối cảnh tương tự như nội dung được trình bày trên Trang Web này;

(3) gán Nam Bắc vào phần Nội Dung;

(4) không sửa đổi hoặc thay đổi Nội Dung theo bất kỳ cách nào hoặc xóa hoặc sửa đổi bất kỳ thông báo bản quyền hoặc nhãn hiệu hoặc thông báo bảo mật nào.

Trừ khi được quy định rõ ràng ở trên, bạn không được sao chép, tải xuống, in, xuất bản, hiển thị, thực hiện, phân phối, truyền, chuyển, dịch, sửa đổi, thêm vào, cập nhật, biên dịch, rút ​​gọn hoặc theo bất kỳ cách nào khác để thay đổi hoặc điều chỉnh tất cả hoặc bất kỳ phần Nội Dung của Trang Web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Nam Bắc.

Ngoại trừ được quy định rõ ràng ở trên, bạn không được sao chép, tải xuống, in, xuất bản, hiển thị, thực hiện, phân phối, truyền, chuyển, dịch, sửa đổi, thêm vào, cập nhật, biên dịch, rút ​​gọn, đóng khung, liên kết hoặc liên kết đường dẫn web đến bất kỳ trang web công khai nào khác hoặc theo bất kỳ cách nào khác làm thay đổi hoặc điều chỉnh tất cả hoặc bất kỳ phần nào Nội Dung của Trang Web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Nam Bắc.

Thông báo nhãn hiệu

Tất cả các nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ và logo hiển thị trên Trang Web này ("Nhãn Hiệu") là các nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của Nam Bắc, của công ty thành viên của Nam Bắc hoặc các bên thứ ba đã cấp phép cho Nam Bắc hoặc công ty thành viên của Nam Bắc sử dụng nhãn hiệu của họ.

Trừ khi được nêu rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện này, bạn không được sao chép, hiển thị hoặc sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Nam Bắc.

Ngày cập nhật

Các điều khoản và điều kiện này được cập nhật vào ngày 01 tháng 07 năm 2023